Madagascar 2014 - StellarChum
Mantis shrimp.  Love the eyes!

Mantis shrimp. Love the eyes!

400mantisshrimp